Käyttöehdot ravintolalle


Kelpolounas palvelun sopimusehdot ravintoloitsijalle

Soveltamisala ja määritelmät

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Oispa Oy:n (jäljempänä “Toimittaja”)
ja Työntekijän välillä sähköiseen Kelpolounas-palveluun,
jonka palvelukuvaus on näiden sopimusehtojen kohdassa 2
(jäljempänä “Palvelu”).

“Palveluntarjoaja” tarkoittaa Palvelun käyttöönottanutta ravintolaa tai muuta lounaspalvelun tarjoajaa

“Sopimusruokailusopimus” tarkoittaa Palveluntarjoajan ja Työnantajan välistä sopimusta
, jonka perusteella Työnantajan Työntekijä voi ruokailla Palveluntarjoajan toimipisteessä käyttämällä Palvelua Työnantajan työntekijöilleen järjestämän ravintoedun mukaisen palvelun lunastamiseen.

“Työnantaja” tarkoittaa Palvelun käyttöönottanutta työnantajaa, joka tarjoaa työntekijöilleen luontoisetuna mahdollisuutta Palvelun käyttämiseen ravintoedun mukaisten palveluiden lunastamiseen niiltä Palveluntarjoajilta, jotka ovat tehneet Sopimusruokailusopimuksen työnantajan kanssa.

“Työntekijä” tarkoittaa Palvelun käyttöönottanutta Työnantajan työntekijää, jolle Työnantaja on luonut mahdollisuuden lunastaa Palvelun avulla päivittäin ravintoedun mukaisia palveluja niiltä Palveluntarjoajilta, joiden kanssa Työnantaja on tehnyt Sopimusruokailusopimuksen.

Palvelukuvaus

Kelpolounas on sähköinen palvelu Työnantajalle ravintoedun tarjoamiseen Työntekijöille.
Palvelu toteutetaan www.kelpolounas.fi -sivuston kautta mobiilikäyttöisenä web-sovelluksena. Palvelussa Työntekijä lunastaa ravintoedun mukaisen aterian omalla mobiililaitteellaan www-selaimen avulla ja esittää mobiililaitteesta aterian lunastamista koskevan kuitin Palveluntarjoajan kassalla. Palvelun avulla voidaan lunastaa ravintoedun mukaisia palveluja vain Työnantajan kanssa sopimussuhteessa olevien Palvelun käyttöönottaneiden Palveluntarjoajien toimipaikoissa siinä laajuudessa kuin verottaja kulloinkin määrittää. Palvelun käyttöönottaneet Palveluntarjoajat tunnistaa Kelpolounas -tarroista tai muista vastaavista tunnisteista. Kelpolounaalla voidaan lunastaa ateriapalveluja Työnantajan määrittelemässä laajuudessa.

Sopimuksen syntyminen ja voimassaolo

Palveluntarjoaja luo itselleen Palveluun Kelpolounastilin ja hyväksyy tilin luodessaan nämä sopimusehdot, jolloin Toimittajan ja Palveluntarjoajan välille syntyy sitova sopimus kuitenkin sillä rajoituksella, että Toimittajalla on oikeus neljäntoista (14) päivän kuluessa Palveluntarjoajan Kelpolounastilin luomisesta peruuttaa Palveluntarjoajan luoma Kelpolounastili, jolloin sopimusta ei synny.

Toimittajalla on oikeus muuttaa Palveluun sovellettavia sopimusehtoja ja Palvelusta perittäviä maksuja ilmoittamalla siitä Palveluntarjoajalle vähintään yhdeksänkymmentä (90) päivää ennen muutoksen voimaantuloa Palveluntarjoajan Palvelussa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai postiosoitteeseen, jolloin Palveluntarjoajalla on oikeus kirjallisesti irtisanoa sopimus päättymään ennen muutoksen voimaantuloa. Jatkamalla Palvelun käyttöä sopimusehtojen muuttumisen jälkeen Palveluntarjoaja hyväksyy muutetut sopimusehdot itseään sitoviksi.

Palvelua koskeva sopimus on voimassa toistaiseksi ja se on irtisanottavissa kirjallisesti 30 päivän irtisanomisajalla, minkä lisäksi näiden sopimusehtojen vastaisesti toimittaessa Toimittaja voi irtisanoa sopimuksen päättymään välittömästi sekä sulkea osapuolen Kelpolounastilin.

Palvelun käyttäminen

Palveluntarjoaja luo itselleen Palveluun Kelpolounastilin. Kelpolounastilin kautta Palveluntarjoaja määrittelee ja hinnoittelee tarjolla olevat ateriavaihtoehdot sekä toimipaikkansa. Palveluntarjoaja vastaa tietojen pitämisestä ajan tasalla.

Palveluntarjoaja tekee Sopimusruokailusopimuksen niiden Työnantajien kanssa, joiden Työntekijöille sallitaan Palvelun käyttö ravintoedun mukaisen palvelun lunastamiseksi Palveluntarjoajan toimipaikoissa. Sopimusruokailusopimus on Palveluntarjoajan ja Työnantajan välinen sopimus, joka tulee vahvistaa Palveluun. Palvelusta on saatavilla sopimuspohja tätä tarkoitusta varten.

Palveluntarjoaja saa Palvelusta laskutusaineiston omaa laskutusjärjestelmäänsä varten tai Palveluntarjoaja voi valita, että Palvelu muodostaa sähköiset laskut automaattisesti, joiden avulla Palveluntarjoaja laskuttaa jälkikäteen suoraan Työnantajaa.

Työntekijä voi lunastaa Palvelun avulla ainoastaan työpäivän aikaisen henkilökohtaisen ateriansa Palveluntarjoajan toimipaikassa verottajan kulloinkin voimassaolevien ravintoetua koskevin perustein ja Työnantajan määrittelemän ravintoedun mukaisessa laajuudessa.

Työntekijän tekemä lunastus on käytettävissä ainoastaan tilauspäivänä. Tehtyä lunastusta ei palauteta, lukuun ottamatta sellaista tilannetta, että Palveluntarjoaja voi omalta Kelpolounastililtään perua Työntekijän yksittäisen aterian lunastuksen Työntekijän nimenomaisesta pyynnöstä, mikäli kyseistä aterian lunastusta ei ole vielä toteutettu eikä laskutettu Työnantajalta.

Palvelua on tarkoitus kehittää edelleen, eikä Toimittaja sitoudu mihinkään yksityiskohtaiseen Palvelun tasoon, toiminnallisuuteen tai toimivuuteen. Toimittajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, päivittää ja muuttaa Palvelua sekä sen osia.

Palvelu, ohjelmistot ja käyttöoikeus Palveluun toimitetaan ”sellaisinaan” ja ”sellaisina kuin ne ovat saatavilla”. Palvelu perustuu useissa tapauksissa tietojärjestelmien ohjelmistokoodiin. Ohjelmistokoodeille on yleisesti luonteenomaista se, etteivät ne ole virheettömiä, mikä voi aiheuttaa esimerkiksi ajoittaisia katkoksia tai muita ongelmia, virheitä, väärinkäytöksiä tai puutteita Palvelussa.

Palvelua käyttäessään Palveluntarjoajan on noudatettava soveltuvia lakeja ja säädöksiä, erityisesti ravintoetua koskien, näitä sopimusehtoja sekä Palvelun käytöstä annettuja ohjeita.

Palvelun väärinkäyttäminen on ehdottomasti kielletty. Palveluntarjoajan käyttäjätunnukset, salasanat ja mahdolliset muut tekniset osoitteet ja tunnukset ovat henkilökohtaisia. Palveluntarjoaja on vastuussa kaikesta Kelpolounastilillään tapahtuvasta Palvelun käytöstä sekä Palveluun siirtämästään sisällöstä.

Toimittaja pidättää itsellään oikeuden poistaa ja lisätä Palveluntarjoajia/Työnantajia sekä oikeuden päättää Palvelun tarjoaminen koska tahansa. Toimittajalla on oikeus antaa sitovia ohjeita Palveluntarjoajalle Palvelun käyttöön liittyen.

Hinnat ja maksuehdot

Palvelun käytöstä peritään Palveluntarjoajalta provisio Toimittajan voimassaolevan hinnaston mukaisesti kuukausittain jälkikäteen. Provisio lasketaan Palvelun kautta myytyjen lounaiden verottomasta arvosta. Palveluntarjoaja hyväksyy Kelpolounastilin luodessaan Toimittajan hinnaston itseään sitovaksi.

Mikäli Palveluntarjoaja valitsee, että Palvelu muodostaa sähköiset laskut Työnantajalle automaattisesti, Toimittaja veloittaa hinnastonsa mukaisesti laskuista.

Maksuehto on 14 päivää netto laskun päivämäärästä. Viivästyskorko on korkolain mukainen.

Immateriaalioikeudet ja käyttöoikeus

Palvelun omistusoikeus sekä kaikki siihen liittyvät tekijänoikeudet, tavaramerkkioikeudet ja mahdolliset muut immateriaalioikeudet kuuluvat yksinomaan Toimittajalle ja/tai sen sopimuskumppaneille. Palveluntarjoajalla ei ole oikeutta kopioida Palvelua, selvittää Palvelun lähdekoodia, ohittaa sen suojauksia, tehdä muutoksia Palveluun eikä millään muullakaan tavalla käyttää Palvelua luvattomasti.

Palveluntarjoaja saa sopimuksen mukaisia maksuja vastaan Palvelun käyttöönsä sopimuksen voimassaoloajaksi. Käyttöoikeus on ei-yksinomainen ja ei-siirrettävissä.

Mikäli Palvelu tai ohjelmisto sisältää kolmannen osapuolen valmistamia tai tuottamia ohjelmistoja tai ohjelmistokomponentteja, Palveluntarjoaja sitoutuu hyväksymään ja noudattamaan näiden sopimusehtojen lisäksi kyseisen toimittajan tai valmistajan käyttöoikeus-, lisenssi- ja palveluehtoja. Avoimeen lähdekoodiin (open source) sovelletaan ensisijaisesti kyseisen avoimen lähdekoodin ehtoja, ja valmisohjelmistoihin sovelletaan ensisijaisesti kyseisen valmisohjelmiston ehtoja, ellei kirjallisesti toisin sovita. Tällaisten lisenssien ehdot toimitetaan kyseisten komponenttien mukana, ne ovat saatavilla Toimittajalta tai ne ovat Palveluntarjoajan nähtävillä silloin, kun Palveluntarjoaja ottaa käyttöön avointa lähdekoodia sisältäviä ominaisuuksia Palvelusta (kuten automaattisen laskutuksen).

Vastuunrajoitukset

Toimittaja ei vastaa missään olosuhteissa Palveluntarjoajan Työntekijälle tai Työnantajalle toimittamien palveluiden laadusta, niiden suorittamisesta tai kyseisten osapuolten Palveluun antamista tiedoista eikä Palveluntarjoajan ja Työnantajan väliseen sopimussuhteeseen liittyvistä asioista, kuten kyseisen sopimussuhteen mukaisista maksuista tai niiden perimisestä.

Toimittaja ei ole velvollinen palauttamaan Palvelusta maksettuja maksuja. Lainsäädännön sallimissa puitteissa Palvelu ja sen sisältämät tiedot toimitetaan sellaisena kuin ne kulloinkin ovat, ilman Toimittajan antamaa takuuta. Missään olosuhteissa Toimittaja tai sen sopimuskumppanit eivät vastaa mistään Palvelun käyttämisestä Palveluntarjoajalle, Työnantajalle tai Työntekijälle aiheutuvista välillistä vahingoista sekä välittömistä vahingoista vastuun enimmäismäärä on enintään 20 % vahinkoa kärsineen osapuolen sopimusrikkomusta edeltäneiden kuuden (6) kuukauden aikana Toimittajalle suorittamien maksujen määrää vastaava summa.

Salassapito

Kumpikin osapuoli pitää salaisena kaiken sellaisen toiselle osapuolelle kuuluvan aineiston ja tiedon, joka on määritelty tai on tulkittava salassa pidettäväksi. Osapuolella on oikeus käyttää tällaista aineistoa ja tietoa ainoastaan sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin; kopioida tällaista aineistoa ja tietoa ainoastaan sen verran kuin on tarpeen sopimuksessa määrättyihin tarkoituksiin; ja ilmaista sellaista aineistoa ja tietoa ainoastaan sellaisille omille työntekijöille, joille tämän aineiston ja tiedon tunteminen on tarpeen ja silloinkin ainoastaan sopimuksessa määrättyihin tarkoituksiin.

Tästä kohdasta johtuvat oikeudet ja velvollisuudet ovat voimassa kaksi (2) vuotta tämän sopimuksen päättymisestä.

Tietosuoja ja henkilötiedot

Palvelu pyritään toteuttamaan käyttäen yleisesti tietoturvallisiksi tunnettuja teknisiä ratkaisuja. Palveluntarjoaja on tietoinen siitä, että avoimen tietoverkon käyttö sisältää tietoturvallisuuteen liittyviä riskejä. Palveluntarjoaja vastaa Palvelun käytössä tarvitsemiensa päätelaitteiden tietoturvasta ja suojauksesta.

Palveluntarjoaja hyväksyy ja antaa suostumuksensa siihen, että hänen Palveluun antamansa tiedot siirtyvät Toimittajan palvelimelle ja talletetaan sinne Toimittajan käytettäväksi. Palveluntarjoajan puolesta asioiva voi antaa omat henkilötietonsa ja yhteystietonsa Palveluun. Samoin mikäli Palvelu sitä edellyttää, Palveluntarjoaja hyväksyy ja antaa suostumuksensa Palveluntarjoajan sijaintitietojen tai muiden vastaavien Palveluntarjoajaa koskevien tietojen hyödyntämisen Palvelussa. Kaikki edellä mainitut tiedot voidaan Toimittajan niin valitessa kerätä, säilyttää ja muutenkin hallinnoida ulkomailla sijaitsevassa palvelimessa. Palveluntarjoaja yksiselitteisesti hyväksyy henkilötietojen ja muiden tietojen siirtämisen ulkomaille. Osapuolet sitoutuvat siirrossa ja säilyttämisessä noudattamaan henkilötietolakia (523/1999). Toimittajan osalta henkilötietojen suojaamisessa noudatetaan Toimittajan henkilötietosuojakäytäntöä.

Palveluntarjoaja on tietoinen siitä, että tietojen antamista Palveluun, niiden säilyttämistä, käyttöä ja siirtoa sinne ei mahdollisesti ole suojattu kolmannen osapuolen väärinkäytösyrityksiltä.

Tiedottaminen ja referenssit

Palveluntarjoaja sitoutuu pitämään nähtävillä toimipaikoissaan Kelpolounas –tarroja tai muita vastaavia tunnisteita.

Osapuolilla on oikeus käyttää keskinäistä yhteistyötä referenssinä sopimuksen voimassaolon ajan. Tähän sisältyy oikeus pitää toisen osapuolen toiminimeä ja/tai logoa nähtävillä omilla www-sivuilla. Osapuolen tulee ladata logonsa Palveluun käyttöönoton yhteydessä.

Sopimuksen purkaminen

Kumpikin osapuoli voi purkaa tämän sopimuksen välittömin vaikutuksin, mikäli:

  • toinen osapuoli syyllistyy olennaiseen sopimusrikkomukseen tai ei noudata tätä sopimusta eikä korjaa rikkomustaan tai laiminlyöntiään kahdenkymmenenyhden (21) päivän kuluessa siitä, kun toinen osapuoli on antanut asiasta kirjallisen huomautuksen; tai
  • toinen osapuoli on maksukyvytön, hakeutuu konkurssiin, asetetaan tai hakeutuu selvitystilaan taikka muutoin on ilmeisen selvää, että toinen osapuoli ei taloudellisten vaikeuksiensa tai muiden syiden vuoksi kykene asianmukaisesti täyttämään velvoitteitaan.

Sopimuksen siirtäminen

Toimittajalla on oikeus siirtää tämä sopimus kokonaan tai osaksi kolmannelle osapuolelle ilman Palveluntarjoajan suostumusta.

Riitojen ratkaisu

Osapuolten väliset erimielisyydet, joita ei saada osapuolten kesken sovituiksi, jätetään Pirkanmaan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Etusivulle