Käyttöehdot lounastajalle

Kelpolounas palvelun sopimusehdot työntekijälle

Soveltamisala ja määritelmät

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Oispa Oy:n (jäljempänä “Toimittaja”)
ja Työntekijän välillä sähköiseen Kelpolounas-palveluun,
jonka palvelukuvaus on näiden sopimusehtojen kohdassa 2
(jäljempänä “Palvelu”).

“Palveluntarjoaja” tarkoittaa Palvelun käyttöönottanutta ravintolaa tai muuta lounaspalvelun tarjoajaa

“Sopimusruokailusopimus” tarkoittaa Palveluntarjoajan ja Työnantajan välistä sopimusta
, jonka perusteella Työnantajan Työntekijä voi ruokailla Palveluntarjoajan toimipisteessä käyttämällä Palvelua Työnantajan työntekijöilleen järjestämän ravintoedun mukaisen palvelun lunastamiseen.

“Työnantaja” tarkoittaa Palvelun käyttöönottanutta työnantajaa, joka tarjoaa työntekijöilleen luontoisetuna mahdollisuutta Palvelun käyttämiseen ravintoedun mukaisten palveluiden lunastamiseen niiltä Palveluntarjoajilta, jotka ovat tehneet Sopimusruokailusopimuksen työnantajan kanssa.

“Työntekijä” tarkoittaa Palvelun käyttöönottanutta Työnantajan työntekijää, jolle Työnantaja on luonut mahdollisuuden lunastaa Palvelun avulla päivittäin ravintoedun mukaisia palveluja niiltä Palveluntarjoajilta, joiden kanssa Työnantaja on tehnyt Sopimusruokailusopimuksen.

Palvelukuvaus

Kelpolounas on sähköinen palvelu Työnantajalle ravintoedun tarjoamiseen Työntekijöille.
Palvelu toteutetaan www.kelpolounas.fi -sivuston kautta mobiilikäyttöisenä web-sovelluksena. Palvelussa Työntekijä lunastaa ravintoedun mukaisen aterian omalla mobiililaitteellaan www-selaimen avulla ja esittää mobiililaitteesta aterian lunastamista koskevan kuitin Palveluntarjoajan kassalla. Palvelun avulla voidaan lunastaa ravintoedun mukaisia palveluja vain Työnantajan kanssa sopimussuhteessa olevien Palvelun käyttöönottaneiden Palveluntarjoajien toimipaikoissa siinä laajuudessa kuin verottaja kulloinkin määrittää. Palvelun käyttöönottaneet Palveluntarjoajat tunnistaa Kelpolounas -tarroista tai muista vastaavista tunnisteista. Kelpolounaalla voidaan lunastaa ateriapalveluja Työnantajan määrittelemässä laajuudessa.

Sopimuksen syntyminen ja voimassaolo

Työntekijä saa kutsun luoda oman Kelpolounastilin Palveluun ja Työntekijä hyväksyy tilin luodessaan nämä sopimusehdot, jolloin Toimittajan ja Työntekijän välille syntyy sitova sopimus.

Toimittajalla on oikeus muuttaa Palveluun sovellettavia sopimusehtoja ilmoittamalla siitä Palvelussa tai muuten Työntekijälle. Jatkamalla Palvelun käyttöä sopimusehtojen muuttumisen jälkeen Työntekijä hyväksyy muutetut sopimusehdot itseään sitoviksi.

Palvelua koskeva sopimus on voimassa toistaiseksi ja se on irtisanottavissa Palvelussa tai kirjallisesti, minkä lisäksi näiden sopimusehtojen vastaisesti toimittaessa Toimittaja voi irtisanoa sopimuksen päättymään välittömästi sekä sulkea osapuolen Kelpolounastilin.

Palvelun käyttäminen

Työntekijä syöttää Palveluun omat tietonsa sekä lisää tunnistettavan valokuvan itsestään. Tilin luomisen jälkeen Kelpolounastili aktivoituu, kun Työnantajan edustaja on vahvistanut Työntekijän lisäämät tiedot oikeiksi. Aktiivisen Kelpolounastilin avulla Työntekijä voi lunastaa päivittäin ravintoedun mukaisia palveluita niiltä Palveluntarjoajilta, joiden kanssa Työnantaja on tehnyt Sopimusruokailusopimuksen.

Kun Työntekijä lunastaa ravintoedun mukaisia palveluja Palveluntarjoajalta Palvelun avulla, tulee hänen esittää aterian lunastamista koskeva kuitti Palveluntarjoajalle lunastuksen yhteydessä. Työntekijä voi lunastaa Palvelun avulla ainoastaan työpäivän aikaisen henkilökohtaisen ateriansa Palveluntarjoajan toimipaikassa verottajan kulloinkin voimassaolevien ravintoetua koskevin perustein ja Työnantajan määrittelemän ravintoedun mukaisessa laajuudessa. Työntekijä on pyydettäessä velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä Palveluntarjoajalle. Työntekijä saa Työnantajaltaan tarkemmat ohjeet Palvelun oikeasta käytöstä. Työntekijä vastaa Palvelussa tekemiensä tilausten oikeellisuudesta eikä Toimittaja tai Palveluntarjoaja ole velvollinen palauttamaan virheellisesti tehtyä lunastusta.

Työntekijän tekemä lunastus on käytettävissä ainoastaan tilauspäivänä. Tehtyä lunastusta ei palauteta, lukuun ottamatta sellaista tilannetta, että Palveluntarjoaja voi omalta Kelpolounastililtään perua Työntekijän yksittäisen aterian lunastuksen Työntekijän nimenomaisesta pyynnöstä, mikäli kyseistä aterian lunastusta ei ole vielä toteutettu eikä laskutettu Työnantajalta.

Palvelua on tarkoitus kehittää edelleen, eikä Toimittaja sitoudu mihinkään yksityiskohtaiseen Palvelun tasoon, toiminnallisuuteen tai toimivuuteen. Toimittajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, päivittää ja muuttaa Palvelua sekä sen osia.

Palvelu, ohjelmistot ja käyttöoikeus Palveluun toimitetaan ”sellaisinaan” ja ”sellaisina kuin ne ovat saatavilla”. Palvelu perustuu useissa tapauksissa tietojärjestelmien ohjelmistokoodiin. Ohjelmistokoodeille on yleisesti luonteenomaista se, etteivät ne ole virheettömiä, mikä voi aiheuttaa esimerkiksi ajoittaisia katkoksia tai muita ongelmia, virheitä, väärinkäytöksiä tai puutteita Palvelussa.

Palvelua käyttäessään Työntekijän on noudatettava soveltuvia lakeja ja säädöksiä, erityisesti ravintoetua koskien, näitä sopimusehtoja sekä Palvelun käytöstä annettuja ohjeita.

Palvelun väärinkäyttäminen on ehdottomasti kielletty. Työntekijän käyttäjätunnukset, salasanat ja mahdolliset muut tekniset osoitteet ja tunnukset ovat henkilökohtaisia. Työntekijä on vastuussa kaikesta Kelpolounastilillään tapahtuvasta Palvelun käytöstä sekä Palveluun siirtämästään sisällöstä.

Toimittaja pidättää itsellään oikeuden poistaa ja lisätä Työnantajia/Palveluntarjoajia sekä oikeuden päättää Palvelun tarjoaminen koska tahansa. Toimittajalla on oikeus antaa sitovia ohjeita Työntekijälle Palvelun käyttöön liittyen.

Immateriaalioikeudet ja käyttöoikeus

Palvelun omistusoikeus sekä kaikki siihen liittyvät tekijänoikeudet, tavaramerkkioikeudet ja mahdolliset muut immateriaalioikeudet kuuluvat yksinomaan Toimittajalle ja/tai sen sopimuskumppaneille. Työntekijällä ei ole oikeutta kopioida Palvelua, selvittää Palvelun lähdekoodia, ohittaa sen suojauksia, tehdä muutoksia Palveluun eikä millään muullakaan tavalla käyttää Palvelua luvattomasti. Selvyyden vuoksi todetaan, että Työntekijän Palveluun lisäämän valokuvan tekijänoikeudet ja mahdolliset muut immateriaalioikeudet siirtyvät Toimittajalle.

Työntekijä saa Palvelun käyttöönsä sopimuksen voimassaoloajaksi. Käyttöoikeus on ei-yksinomainen ja ei-siirrettävissä. Selvyyden vuoksi todetaan, että Työntekijän käyttöoikeus päättyy välittömästi silloin, kun Työnantajan käyttöoikeus Palveluun päättyy mistä tahansa syystä.

Mikäli Palvelu tai ohjelmisto sisältää kolmannen osapuolen valmistamia tai tuottamia ohjelmistoja tai ohjelmistokomponentteja, Työnantaja sitoutuu hyväksymään ja noudattamaan näiden sopimusehtojen lisäksi kyseisen toimittajan tai valmistajan käyttöoikeus-, lisenssi- ja palveluehtoja. Avoimeen lähdekoodiin (open source) sovelletaan ensisijaisesti kyseisen avoimen lähdekoodin ehtoja, ja valmisohjelmistoihin sovelletaan ensisijaisesti kyseisen valmisohjelmiston ehtoja, ellei kirjallisesti toisin sovita. Tällaisten lisenssien ehdot toimitetaan kyseisten komponenttien mukana, ne ovat saatavilla Toimittajalta tai ne ovat Työntekijän nähtävillä silloin, kun Työntekijä ottaa käyttöön avointa lähdekoodia sisältäviä ominaisuuksia Palvelusta.

Vastuunrajoitukset

Toimittaja ei vastaa missään olosuhteissa Palveluntarjoajan Työntekijälle tai Työnantajalle toimittamien palveluiden laadusta, niiden suorittamisesta tai kyseisten osapuolten Palveluun antamista tiedoista.

Toimittaja ei ole velvollinen palauttamaan Palvelusta maksettuja maksuja. Lainsäädännön sallimissa puitteissa Palvelu ja sen sisältämät tiedot toimitetaan sellaisena kuin ne kulloinkin ovat, ilman Toimittajan antamaa takuuta. Missään olosuhteissa Toimittaja tai sen sopimuskumppanit eivät vastaa mistään Palvelun käyttämisestä Palveluntarjoajalle, Työnantajalle tai Työntekijälle aiheutuvista välillistä vahingoista sekä välittömistä vahingoista vastuun enimmäismäärä on enintään 20 % vahinkoa kärsineen osapuolen sopimusrikkomusta edeltäneiden kuuden (6) kuukauden aikana Toimittajalle suorittamien maksujen määrää vastaava summa.

Tietosuoja ja henkilötiedot

Työntekijä hyväksyy ja antaa suostumuksensa tietojen käsittelyyn Seloste tietojen käsittelystä -kuvauksen mukaisesti.

Sopimuksen siirtäminen

Toimittajalla on oikeus siirtää tämä sopimus kokonaan tai osaksi kolmannelle osapuolelle ilman Työntekijän suostumusta.

Riitojen ratkaisu

Osapuolten väliset erimielisyydet, joita ei saada osapuolten kesken sovituiksi, jätetään Pirkanmaan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Etusivulle